Satış Sözleşmesi

KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1-) KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, müşteriye satışının yapıldığı konaklama servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dâhildir.
Bu bedel hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama sağlayan kurumun) belirlediği ödeme şekline göre
2-1. Rezervasyon anında kredi kartı ile veya
2-2. EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına
2-3. İlgili konaklama hizmeti anında ödenebilir.


3-) HİZMET TANITIM BİLGİLERİ

Konaklama hizmetinin detaylı tanıtımı, hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.

4-) DEVİR

Yapılan konaklama hizmetlerinde devir hakkı hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır ; bu durumda müşteri en az 7 gün önceden durumu bildirmelidir.

5-) İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Doğrudan ya da internet, telefon veya diğer iletişim araçları ile kuruma rezervasyon yaptıranlardan;

a) Konaklama ücreti; nakit olarak, kredi kartı ile veya kurumun banka hesabına yatırılmak suretiyle peşin olarak tahsil edilir.

b) Konaklama tarihinden 5 gün öncesine kadar konaklama rezervasyonlarını iptal ettirenlere peşin yatırdıkları ücretin tamamı varsa EFT masrafı kesildikten sonra iade edilir. Rezervasyonlarını konaklama tarihine 5 günden daha az süre kalınan dönem içinde iptal ettirenlere ise peşin yatırdıkları ücret % 20 kesinti yapılmak suretiyle iade edilir.

c) Konaklama, belirtilen çıkış tarihinden önce sonlandırılmak istendiğinde; en geç saat 11.00'e kadar kuruma bilgi vermek kaydıyla peşin alınan konaklama ücretinin konaklanmayacak günlere ait kısmı % 20 kesintili olarak iade edilir.

(ç) Konaklama ünitelerinden faydalanmak isteyenlere, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre işlem yapılır ve kuruma girişte konaklama belgesi düzenlenir.

(d) Kamu çalışanı ve kamu çalışanı yakınları ile emekliler personel kimlik kartı, emekli tanıtım kartı veya kamu çalışanı olduklarını belgeleyen görev yeri belgesi ibraz etmek suretiyle ünitelerden indirimli faydalanırlar. Kamu çalışanı yakınları da durumlarını belgelendirmek zorundadır.

(e) Çift olarak aynı odada konaklamak isteyenlerden, evli olduklarını belgelendirmeleri istenir.

6-) ÖĞRETMENEVİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

Demre Öğretmenevi ‘nin haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, müşteri uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Demre Öğretmenevi , müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve müşteriyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde müşteriye iade eder.
Sözleşmenin feshinin, Demre Öğretmenevi gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde müşterinin tazmin hakkı doğmaz.

7 -) BİLDİRİM SÜRESİ

Müşteri, sözleşmenin ifa edilmediğini ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve Demre Öğretmenevi‘ne bildirmek zorundadır.
9-) SORUMLULUK

Demre Öğretmenevi , sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifa edilmemesinden ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin ifa edilmemesi ya da gereği gibi ifa edilmemesi müşterinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, öğretmenevi sorumlu tutulamaz.
10-) MÜCBİR SEBEPLER

Demre Öğretmenevi , her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Bu durumda Demre Öğretmenevi hiçbir şekilde sorumlu değildir ve müşteri hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

11-) BAGAJ

11.1 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, öğretmenevine alınmaz.
11.2 Demre Öğretmenevi personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin konaklamanın toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının %50; si kaybolan eşya sahibine ödenir. Demre Öğretmenevi müşteri tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok konaklamanın bedeli kadar sorumludur.

12-) DİĞER HÜKÜMLER

12.1 Müşterinin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle öğretmenevini terk etmesi halinde, öğretmenevini terk ettiğini Demre Öğretmenevi yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri öğretmenevini terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
12.2 Müşterinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşteri’nin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
12.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu konaklamaya katılan müşteri(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle müşteri(ler) in öğretmenevinin aleyhine dava ve takipler ve öğretmenevinin müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde öğretmenevinin sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Müşteriler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, öğretmenevi de bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.


13-) YÜRÜRLÜK

Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
İş bu sözleşme müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi ya da herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

14-) YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Demre mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
Yukarda belirtilen ve on dört maddeden oluşan öğretmenevi konaklama tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.